Date Name Location Email Address
Mar-15 Gopkishori DD Krsna Katha Des gopkishori@gmail.com
Jul-14 Sankirtan Ananda Gaur Das Krsna Katha Des sagd108@gmail.com
Apr-16 Chandrasekhara dasa Far East chandra08@hotmail.com
Jun-16 Parikshit das Avaratari Des praveenparikshitdas@rediffmail.com
Jun-16 Prasadeshwar Krishna das Avaratari Des pkd.jps@gmail.com
Jun-16 Sumadhura Gopi devi dasi Avaratari Des sumadhuradd@gmail.com
Oct-16 Gopijanakrsna Das Balaramdes ncgopikrishna@yahoo.com
Oct-16 Udarakiriti Caitanya Das Balaramdes ksudayan3@rediffmail.com
Oct-16 Sumadhura Caitanya Das Balaramdes sumadura@hotmail.com
Oct-16 Varungopal Das Balaramdes hrvrajan@yahoo.com
Jan-17 Jalangi DD Far East jalangidasi@hotmail.com
Jun-18 Rasanatha Gopal Das Krsna Katha Des rgdas11@gmail.com